หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
ศาสนสถานในตำบลชนแดน
ผลิตภัณฑ์ในตำบลชนแดน
..................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
1
2
3
 
   
 
  ข่าวสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
เผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 38 
ประกาศการจัดซื้อจ้างจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 71 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 [ 13 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 11 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 12 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
   
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
  ข่าวสารภายนอก  
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.บถ. มท 0809.4/ว169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงวันตรุษจีน 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว210  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว211  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว195 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 1-7 และ 9-10 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว193  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online กพส. มท 0810.6/ว173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/676-751 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การประชุมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๒ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว201  [ 24 ม.ค. 2565 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 กพส. มท 0810.4/ว171  [ 21 ม.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว168  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) สน.คท. มท 0808.2/618-621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี กสว. มท 0820.3/ว183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9 กศ. มท 0816.3/ว182  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว172  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ. 05 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว176 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว166  [ 20 ม.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว10 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว103 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว161  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว167  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว2 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
   
   
 
พช 0023.4/ว 395 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 ม.ค. 2565 ]    
พช 0023.2/ 1108 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปฯ (ค่าเช่าบ้าาน) ไตรมาสที่ 2  [ 25 ม.ค. 2565 ]    
พช 0023.2/ ว 404 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ฯ ค่าเงินเดือนครู ไตรมาสที่ 2  [ 25 ม.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 405 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online  [ 25 ม.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 32 แนวทางการเปิดสถานศึกษา โรงเรียน วิทยาลัย ของสถานศึกษาสังกัด อปท.ในสถานการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 เพิ่มเติม ว 32  [ 25 ม.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 413 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2564  [ 25 ม.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 27 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25  [ 24 ม.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 359 การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  [ 24 ม.ค. 2565 ]    
พช0023.1/ว28 การประชุมวิชาการประจำปีระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวชุมชน - ผ่อนดีดี  [ 24 ม.ค. 2565 ]    
พช0023.1/ว29 การดำเนินโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่  [ 24 ม.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 376 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ  [ 24 ม.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 379 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร  [ 24 ม.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 30 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2564  [ 24 ม.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 380 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 24 ม.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 378 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562(ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)  [ 24 ม.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 329 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 330 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ให้กับผู้ที่สนใจในหน่วยงาน  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
พช 0023.2/ ว 325 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
พช 0023.2/ว 326 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ฯ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 336 แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
   
   
 
อบต.พุขาม ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วย [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
อบต.สามแยก คำแถลงนโบบาย ของนายปรีชา สมบุญเพ็ญ นายกองค์การบริารส่วนตำบลสามแยก [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บุ่งน้ำเต้า ออกรับผู้ป่วยหญิง 1 ราย อายุ 62 ปี อาการ อาเจียน เวียนศรีษะ ม.8 ต.บุ่งน้ำเต้า เ [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บุ่งน้ำเต้า ออกรับผู้ป่วยชาย 1 ราย อายุ 59 ปีอาการ เหนื่อยอ่อนเพลียม. 12 ต.บุ่งน้ำเต้า เวล [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บุ่งน้ำเต้า ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่​ ม.4 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เ [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ช้างตะลูด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้า [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ช้างตะลูด ประกาศขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.นายม [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านติ้ว พิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชููปถัมภ์ [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ท้ายดง ประกาศประชาสัมพันธ์การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษต [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
อบต.ลาดแค กิจกรรม ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุขให้น้องปีที่ ๓ [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.กันจุ การประชุมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลกันจุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.สามแยก ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.ท้ายดง ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ลำโพงพร้อมไมโครโฟนไร้สายแบบเคลื่อนที่ มีล้อลาก จำนว [ 26 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยโคกเจริญ 2/1 หมู่ที่ 7 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยว [ 19 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยโคกเจริญ 5 หมู่ที่ 7 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธ [ 19 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยวังลาด 3 หมู่ที่ 6 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเ [ 19 ม.ค. 2565 ]จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลชน [ 19 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยวังลาด 4 หมู่ที่ 6 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธี [ 18 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้าง คสล.ซอยโคกเจริญเหนือ 4 หมู่ที่ 13 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยวิ [ 12 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายาง-บ้านโคกไทรงาม หมู่ที่ 14 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพช [ 12 ม.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน กม.๓-บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๑ บ้านชนแดน โดยวิธีเฉ [ 28 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านซับกระบาก-บ้านซับไข่กา หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแดง โ [ 28 ธ.ค. 2564 ]ซื้อถังขยะพลาสติกชนิดมีฝาปิดสำหรับรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 23 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2564 ]

   
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


ทต.ซับสมอทอด ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ผู้ปฎิบัติงาน) จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]ทต.ซับสมอทอด จ้างเหมาซ่อมแซมลานกีฬาต้านยาเสพติดบริเวณสนามหญ้าโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน โดยวิธีเ [ 26 ม.ค. 2565 ]ทต.บัววัฒนา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]อบต.ศรีมงคล จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ (งานพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 26 ม.ค. 2565 ]อบต.ศรีมงคล ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]อบต.ท่าพล จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ ในระบบจัดการเว็บไซต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อม [ 26 ม.ค. 2565 ]อบต.น้ำร้อน ซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]อบต.น้ำร้อน ซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต พร้อมกุญแจล็อค จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉ [ 26 ม.ค. 2565 ]อบต.น้ำร้อน ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจกปูหน้าโต๊ะ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉ [ 26 ม.ค. 2565 ]อบต.น้ำก้อ จ้างเหมาตรวจเช็คตามระยะพร้อมซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบีย [ 26 ม.ค. 2565 ]อบต.ชนแดน ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]อบต.ชนแดน ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ลำโพงพร้อมไมโครโฟนไร้สายแบบเคลื่อนที่ มีล้อลาก จำนว [ 26 ม.ค. 2565 ]อบต.ชนแดน ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]ทต.ซับสมอทอด ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพา [ 25 ม.ค. 2565 ]ทต.ซับสมอทอด จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh รุ่น MP2014AD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2565 ]อบต.บ้านกลาง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถส่วนกลาง ของ อบต.บ้านกลาง ยี่ห้อ [ 25 ม.ค. 2565 ]ทม.วิเชียรบุรี จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและป้ายรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ [ 25 ม.ค. 2565 ]อบต.หินฮาว ซื้อครุภัณฑ์สนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2565 ]อบต.ท้ายดง โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑๒ บ่อ ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง [ 25 ม.ค. 2565 ]อบต.ท้ายดง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๐ ๖๐ ๐๐๐๕, หมายเลข [ 25 ม.ค. 2565 ]

   
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
กระดานสนทนา
   
 
สอบถามตำแหน่งว่าง (17 ก.ค. 2564)    อ่าน 136  ตอบ 1  
การชำระภาษี (26 เม.ย. 2564)    อ่าน 233  ตอบ 1  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 305  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ส.ค. 2563)    อ่าน 312  ตอบ 0  
   
 
 
 
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 

เห็ด

ไร่สายลม
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
     
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
0-5676-1551

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10