หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
ศาสนสถานในตำบลชนแดน
ผลิตภัณฑ์ในตำบลชนแดน
นายประมวน ดวงตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
1
2
3
 
   
 
  ข่าวสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบุษบง [ 24 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 131 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ซอยโคกเจริญ 2 หมู่ที่ 7 [ 28 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 64 
   
 
   
 
   
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
  ข่าวสารภายนอก  
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
แจ้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว991  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว990  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร และความพร้อม ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร ในท้องที่ที่ขาดแคลน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว989  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดทำใบสำคัญรับเงินและงบประมาณของสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (สำหรับกองการศึกษา) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว985  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar (การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู) ด่วน กศ. มท 0816.3/ว984  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือเกี่ยวกับการสอบสวนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว946  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 15 สน.บถ.  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6145 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6146-6218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6295-6356 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6219-6294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว970  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว960  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว973 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว14  [ 13 พ.ค. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว972 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
ขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว966 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว971  [ 13 พ.ค. 2564 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหารือการตีความข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว2719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2720 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว967  [ 13 พ.ค. 2564 ]
   
   
 
ที่ พช 0023.3/ว 2656 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 2655 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application คุ้มครองเด็ก  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 2657 รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 2649 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภสวะที่ดีของนักเรียน  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 2651 การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เเละระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 2652 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 2264 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Petformance Assessment) : LPA ประจำปี 2564  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
พช 0023.4/ว 2673 ขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินการตามมติ ครม  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 2674 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
พช0023.1/ว2642 ซักซ้อมการเตรียมการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (Cohort Ward)  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 2650 การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 2653 การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 337 สำรวจความต้องการด้านสวัสดิการเเละสวัสดิภาพของครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 337 สำรวจความต้องการด้านสวัสดิการเเละสวัสดิภาพของครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 336 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
พช0023.1/ว329 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน สำหรับรอบที่2 ประจำปีงบประมาณ2564  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 2577 การอบรมยกระดับสมรรถะ พัฒนาความรู้เเละทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digtal literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้เเก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
พช0023.6/ว2580 - ว324 โครงการการศึกษาผู้มีศักยภาพนานาชาติซีอาน-องค์การเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นแห่งเอเชียแปซิฟิก  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
พช0023.2/7075 รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
พช0023.2/7036 เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 5  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
   
   
 
อบต.ยางสาว สถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ในตำบลยางสาว [ 15 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ยางสาว มาตรการในการจัดงานศพภายในเขตตำบลยางสาว [ 15 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ยางสาว สถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ตำบลยางสาว [ 15 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.วังโป่ง เทศบาลตำบลวังโป่งดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนา 20 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.ยางสาว สถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ตำบลยางสาว [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ยางสาว สถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ตำบลยางสาว [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทม.วิเชียรบุรี ระชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระประดู่ สังกัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ครั้ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.สามแยก กิจกรรมตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดถ้ำเทพบันดาล [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านหวาย ประกาศ อบต.บ้านหวาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำร้อน โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ หมู่ที่ 7 บ้านคลองบง [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.บ้านกลาง จดหมายข่าวจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ฉบับที่ 3 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หลักด่าน ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทม.วิเชียรบุรี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีปฏิบัติงานใ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทม.วิเชียรบุรี ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านไร่ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นายช่างโยธา [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อวัสดุโครงการอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) หลักสูตรทบทวน ประจำ [ 21 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน ปร [ 21 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน องค์การบริหาร [ 11 ส.ค. 2563 ]ซื้อพัดลมชนิดติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน โดยวิ [ 4 ส.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-4304 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 4 ส.ค. 2563 ]จ้างวางท่อระบายน้ำ ซอยคริสตจักร หมู่ที่ 7 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพ [ 3 ส.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมคอสะพาน ซอยคริสตจักร 2 หมู่ที่ 7 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเ [ 3 ส.ค. 2563 ]จ้างวางท่อระบายน้ำถนนลูกรัง สายบ้าน กม.3 บ้านป่าตาล ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 1 ต.ชนแ [ 31 ก.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านซับกระบาก บ้านซับไข่กา หมู่ที่ 9 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ. [ 31 ก.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยป่าตาล ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ [ 31 ก.ค. 2563 ]ซื้อน้ำยาเคมีและทรายเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 30 ก.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถราชการ ทะเบียน กข 6854 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2563 ]จ้างตัดเย็บผ้าใบเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2563 ]จ้างปรับปรุงธงไวนิลญี่ปุ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมฉายาล [ 14 ก.ค. 2563 ]ซื้อธงตราสัญญาลักษณ์ประจำพระองค์ ว.ป.ร. และ ธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยโคกเจริญเหนือ 4 หมู่ที่ 13 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพ [ 30 มิ.ย. 2563 ]

   
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.บ้านกลาง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกล [ 14 พ.ค. 2564 ]อบต.บ้านกลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนสัก บ้านห้วยแสนงา หมู่ที่ ๑๓ [ 14 พ.ค. 2564 ]อบต.บ้านโคก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพนม ปลาเงิน หมู่ที่ ๘ บ้านหัว [ 14 พ.ค. 2564 ]อบต.บ้านติ้ว ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]อบต.บ้านติ้ว ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำน [ 13 พ.ค. 2564 ]ทต.วังชมภู ซื้อวัสดุกรองน้ำประปา จำนวน 5 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]อบต.บ้านติ้ว ซื้อโทรทัศน์ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จอแบน แอลอีดี (LED TV แบบ Smart TV) จำน [ 13 พ.ค. 2564 ]อบต.บ้านโคก ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 โ [ 13 พ.ค. 2564 ]อบต.บ้านติ้ว จ้างต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซด์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซด์ 1 ปี Valued [ 13 พ.ค. 2564 ]อบต.บ้านโคก จ้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสนิท เกตุทองมา หมู่ที่ 8 บ้านหั [ 12 พ.ค. 2564 ]อบต.ท่าพล จ้างซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังโดยใช้ดินลูกรัง ภายในหมู่บ้านตำบลท่าพล หมู่ที่๑ , [ 12 พ.ค. 2564 ]อบต.ท้ายดง โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตผสมยางพารา สายวังขอนเชื่อมโคกหนองแสง หมู [ 12 พ.ค. 2564 ]อบต.บ้านโคก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพนม ปลาเงิน หมู่ที่ ๘ บ้านหัว [ 12 พ.ค. 2564 ]อบต.ท่าพล จ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์รถยนต์นั่งส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล [ 11 พ.ค. 2564 ]อบต.ท้ายดง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2564 ]อบต.ท้ายดง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2564 ]อบต.ท้ายดง ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2564 ]อบต.บ้านติ้ว จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนาจอก บ้านกกเดื่อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้า [ 11 พ.ค. 2564 ]อบต.ท่าพล จ้างเหมาพ่นสารเคมีป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุง ไตรมาสที่ ๓ ใน [ 11 พ.ค. 2564 ]อบต.ซับพุทรา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย โดยวิธี [ 7 พ.ค. 2564 ]

   
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
กระดานสนทนา
   
 
สอบถามตำแหน่งว่าง (14 พ.ค. 2564)    อ่าน 22  ตอบ 0  
การชำระภาษี (26 เม.ย. 2564)    อ่าน 38  ตอบ 1  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 28  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ส.ค. 2563)    อ่าน 115  ตอบ 0  
   
 
 
 
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
     
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
0-5676-1551

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10