หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
ศาสนสถานในตำบลชนแดน
ผลิตภัณฑ์ในตำบลชนแดน
นายประมวน ดวงตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
1
2
3
 
   
 
  ข่าวสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
เผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 56 
ประกาศการจัดซื้อจ้างจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 88 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯรายไตรมาสประจำไตรมาสที่2 (ม.ค.-มี.ค.65) [ 28 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 16 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 [ 13 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 34 
   
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
  ข่าวสารภายนอก  
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1463  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1462  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1461  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1460  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1459  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว1452  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว1449  [ 20 พ.ค. 2565 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว1434  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1432  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน กม. มท 0804.6/ว1426  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1438  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1397  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กยผ. มท 0815.4/ว1431 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กพส. มท 0810.8/ว1402  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เรียกผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว71,ว72,ว74,ว75  [ 19 พ.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1425 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1428  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1423  [ 18 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1421  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0816.3/ว1385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว3360  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5824-5899 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/5906  [ 17 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/ว5907  [ 17 พ.ค. 2565 ]
   
   
 
พช 0023.4/ว 2615 ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 227 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 229 การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 230 แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2606 การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2605 ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 2631 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 231 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2577 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 2578 ขอความร่วมมือเเจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษเเบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เเละขอเชิญเข้าร่วมการประชุม  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 225 ประชาสัมพันธ์โครงรถยนต์สวัสดิการข้าราชการ พนักงานราชการ เเละลูกจ้าง  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2603 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม เสวนาการพัฒนาแนวทางการทำงานควบคุมยาสูบ กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
พช0023.3/ว 2540 แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565)  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 2579 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ อปท.  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.4/ว 2548 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 2547 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาส 3  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2534 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2536 การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค (  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2527 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2537 เร่งรัดให้ อปท ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
   
   
 
อบต.บ้านไร่ ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อวัสดุรีไซเคิลตำบลบ้านไร่ ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
อบต.น้ำร้อน วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ได้ดำเนิน [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
ทต.วังชมภู เทศบาลตำบลวังชมภู ขอขอบคุณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ระวิง ฐานข้อมูลตลาดนัดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลระวิง [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำร้อน พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ หมู่ที่5 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
อบต.ท้ายดง ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.เฉลียงทอง กิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในหมู่บ้าน (หน้าบ้าน น่ามอง) [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.สักหลง [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.สักหลง การเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน (พช0023.17/ว649) สนป. [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.สักหลง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำประก [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สักหลง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯลฯ (พช0023.17/ว645) กองคลัง [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.สักหลง โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยา [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.สักหลง การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 (พช0218/ว637) กองการศึกษา [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สักหลง กฎกระทรวงการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยคำอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการฝั [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านง [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๓๖๑๖ เพชรบูรณ์ หม [ 17 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุโครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ หน้ากากอนามัยชนิดฆ่าเชื้อสามชั้น จำนวน ๑๐๐ กล่อง โด [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างออกแบบจ้างออกแบบหรือควบคุมงานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองหินเห [ 25 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค ในการดำรงชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ผู้ติดเชื้อโรคต [ 22 เม.ย. 2565 ]จ้างออกแบบหรือควบคุมงานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองหินเหล็กไฟ หมู่ [ 12 เม.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไทยรักไทย ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านชนแดนเหนือ ตำบลชนแดน อำ [ 11 เม.ย. 2565 ]จ้างโครงการขยายท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านชนแดนเหนือ ตำบลชนแดน อำเ [ 11 เม.ย. 2565 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองซับหิน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแดง ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพ [ 11 เม.ย. 2565 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองห้วยนา หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองห้วยนา ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหว [ 11 เม.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยบุปผา ๒ โดยการลงหินคลุกซ่อมแซม หมู่ที่ ๙ บ้านซับก [ 11 เม.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ซอยคริสตจักร ๖/๑ หมู่ที่ ๗ [ 11 เม.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ สายซับกระบาก ? ซับไข่กา หมู [ 11 เม.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมลูกรังหลังท่อเหลี่ยม คสล. ในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ สายซับกระบา [ 11 เม.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมลูกรังไหล่ทาง ในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ สายหน้าวัดหนองแดง หมู่ท [ 11 เม.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงขยายถนน คสล.ไหล่ทาง สายวัดสว่างอรุณ-บ้านโคกไทรงาม หมู่ที่ ๓ บ [ 11 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพา [ 4 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 6 รายการ [ 4 เม.ย. 2565 ]

   
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


ทต.ซับสมอทอด ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]ทต.ซับสมอทอด ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]ทต.ซับสมอทอด ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดกันฝนพร้อมแถบสะท้อนแสง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 20 พ.ค. 2565 ]ทต.ซับสมอทอด ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 20 พ.ค. 2565 ]ทต.บัววัฒนา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.ซับไม้แดง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.หินฮาว จ้างโครงการปรับปรุงศาลาธรรมสังเวช หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.นาเกาะ วัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ จากโรงพิมอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง) [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.ศรีมงคล ซื้อใบเสร็จรับเงิน (งานจัดเก็บรายได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.บ้านกล้วย จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันคลอง และคันฝายที่ถูกน้ำกัดเซาะขาด หมู่ที่ ๗ บ้านเขา [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.ท่าพล ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.ท่าพล ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.ระวิง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคันคลองบริดวณนานายตา หมู่ที่๖ ปริมาณงาน คันคลองกว้าง ๔.oo เ [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.ระวิง จ้างซ่อมแซมคันคู-คลองชำรุด เลียบคลองห้วยนา (บริเวณนานางมัด - นานายเด่น และนานายก [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.ฝายนาแซง จ้างทำป้ายพลาสวูสศุนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง ขนาด ๑.๐๐ [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.ฝายนาแซง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำร้อน จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำร้อน โครงการจ้างเหมาบริการจัดทำตรายางกองคลัง [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำร้อน โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัตหน้าที่ ช่วยงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำเดือน [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำร้อน โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัตหน้าที่ ช่วยงานบันทึกข้อมูลกองคลัง ประจำเดือน มิ.ย 65 [ 20 พ.ค. 2565 ]

   
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
กระดานสนทนา
   
 
สอบถามตำแหน่งว่าง (17 ก.ค. 2564)    อ่าน 172  ตอบ 1  
การชำระภาษี (26 เม.ย. 2564)    อ่าน 244  ตอบ 1  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 323  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ส.ค. 2563)    อ่าน 327  ตอบ 0  
   
 
 
 
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 

เห็ด

ไร่สายลม
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
     
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
0-5676-1551

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10