แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
           ท่านมาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้เราจะประมวลสรุปผลลัพธ์ เพื่อทำแผนปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพละตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป


 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่


1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
    พอใจ        ค่อนข้างพอใจ        เฉย ๆ        ไม่ค่อยพอใจ        ไม่พอใจ    

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
    พอใจ        ค่อนข้างพอใจ        เฉย ๆ        ไม่ค่อยพอใจ        ไม่พอใจ    

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
    พอใจ        ค่อนข้างพอใจ        เฉย ๆ        ไม่ค่อยพอใจ        ไม่พอใจ    

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
    พอใจ        ค่อนข้างพอใจ        เฉย ๆ        ไม่ค่อยพอใจ        ไม่พอใจ    

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
    พอใจ        ค่อนข้างพอใจ        เฉย ๆ        ไม่ค่อยพอใจ        ไม่พอใจ    

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ
    พอใจ        ค่อนข้างพอใจ        เฉย ๆ        ไม่ค่อยพอใจ        ไม่พอใจ    

 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการใช้บริการ


1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว
    พอใจ        ค่อนข้างพอใจ        เฉย ๆ        ไม่ค่อยพอใจ        ไม่พอใจ    

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ
    พอใจ        ค่อนข้างพอใจ        เฉย ๆ        ไม่ค่อยพอใจ        ไม่พอใจ    

3. ความชัดเจนในการอธิบายชี้แจงและแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
    พอใจ        ค่อนข้างพอใจ        เฉย ๆ        ไม่ค่อยพอใจ        ไม่พอใจ    

4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ(เรียงตามลำดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)
    พอใจ        ค่อนข้างพอใจ        เฉย ๆ        ไม่ค่อยพอใจ        ไม่พอใจ    

5. ความสะดวกที่ได้รับจาการบริการแต่ละขั้นตอน
    พอใจ        ค่อนข้างพอใจ        เฉย ๆ        ไม่ค่อยพอใจ        ไม่พอใจ    

5. ระยะเวลาให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
    พอใจ        ค่อนข้างพอใจ        เฉย ๆ        ไม่ค่อยพอใจ        ไม่พอใจ    

 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก


1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
    พอใจ        ค่อนข้างพอใจ        เฉย ๆ        ไม่ค่อยพอใจ        ไม่พอใจ    

2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นที่จอดรถ ห้องน้ำ โรงอาหารโทรศัพท์สาธารณะที่นั่งคอยรับบริการ
    พอใจ        ค่อนข้างพอใจ        เฉย ๆ        ไม่ค่อยพอใจ        ไม่พอใจ    

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
    พอใจ        ค่อนข้างพอใจ        เฉย ๆ        ไม่ค่อยพอใจ        ไม่พอใจ    

4. ความพอเพียงของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ
    พอใจ        ค่อนข้างพอใจ        เฉย ๆ        ไม่ค่อยพอใจ        ไม่พอใจ    

5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์ / เครื่องมือ
    พอใจ        ค่อนข้างพอใจ        เฉย ๆ        ไม่ค่อยพอใจ        ไม่พอใจ    

6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อให้บริการ
    พอใจ        ค่อนข้างพอใจ        เฉย ๆ        ไม่ค่อยพอใจ        ไม่พอใจ    

7. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
    พอใจ        ค่อนข้างพอใจ        เฉย ๆ        ไม่ค่อยพอใจ        ไม่พอใจ    

8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้
    พอใจ        ค่อนข้างพอใจ        เฉย ๆ        ไม่ค่อยพอใจ        ไม่พอใจ