สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ] 
      

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง การบริหาร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการประกอบอาชีพ
8. ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 13-กพ.-15at 14:07
 

         ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  ตั้งอยู่เลขที่  121  หมู่ที่  13  ตำบลชนแดน  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  67150

 โทร: 056-761551        แฟกซ์: 056-761551 ต่อ  107

Email : chondaen761551 @hotmail.com 

Copyright 2014.chondan.go.th All rights reserved. Powered by .IPN Engineer co.,tld.