สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ สำนักปลัด ] 
      


 

       
    นางชมพูนุท  ภัทรกุลวราพร
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
   
    ปลัดอบต.    
         
      
    นางอุษณี  กันชัย    
    นักวิชาการศึกษา  รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด    
         
   
พจท.ระพีพล ผ่องแผ่ว   นายโกศัย โลกคำลือ   นางอุษณี กันชัย
นิติกร  ปฏิบัติการ   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
         
   
นางสาวนภสร  เติมวรธรรม   จ.อ.ณัฏฐกิตติ ใบปกทอง   นายวนิชชากร ทองเสี่ยน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
         
   
นางสาวสงกรานต์  ดีพร้อม   นางสาวอัญฑิการ์  พิมสวัสดิ์   นางครองทรัพย์ เข็มอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ   ครู  อันดับ คศ.1
ศพด.บ้านคลองห้วยนา
     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   
ศพด.บ้านโป่งตาเบ้า
         
 
 
นางสาวเรณู อินทร์ใย   นายวาโซน  ศรีบุรินทร์   นางสาวจิราภรณ์  ยอดยิ่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโคกเจริญ
  พนักงานขับรถยนต์   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

            
                                                                                    
นายวินัย แก้วพินิต   นายนัยฤทธิ์ บุญสายัน   นายประมุข ประดับพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกัน)   พนักงานจ้างทั่วไป    พนักงานจ้างทั่วไป
(ขับรถบรรทุกน้ำ)
         
   
นายจรูญ ทองอุบล   นายจรัญ อุทัศน์   นางคำพา พิเศษฐฤทธิ์
พนักงานจ้างรายวัน
 (งานเก็บขยะ)
  พนักงานจ้างทั่วไป
(ขับรถบรรทุกขยะ)
  แม่บ้าน
         

   
นายสุรศักดื์  จันทร์ไทย
  นายคาน สุขศรี  
พนักงานจ้างทั่วไป (ยาม)   ลูกจ้างรายวัน  
         
       
       
       
    ทำรายการเมื่อ: 16-มค.-11at 23:27
 

         ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  ตั้งอยู่เลขที่  121  หมู่ที่  13  ตำบลชนแดน  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  67150

 โทร: 056-761551        แฟกซ์: 056-761551 ต่อ  107

Email : chondaen761551 @hotmail.com 

Copyright 2014.chondan.go.th All rights reserved. Powered by .IPN Engineer co.,tld.