สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ กองคลัง ] 
      

       
    นางชมพูนุท  ภัทรกุลวราพร    
    ผู้อำนวยการกองคลัง    
         
     
นางวิภาวรรณ เหมือนเนียม       นางนัฏฐรินทร์ ทารัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี       เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีชำนาญงาน
         
     
นายลิขิต  สิงหนาท       นางสาวฐานิตา  เมืองเป้
เจ้าพนักงานพัสดุ  ชำนาญงาน       ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
         


นายอนุวัฒน์  ดิษทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวอารยา  คำแพง
พนักงานจ้างทั่วไป 

       

 

    ทำรายการเมื่อ: 16-มค.-11at 23:27
 

         ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  ตั้งอยู่เลขที่  121  หมู่ที่  13  ตำบลชนแดน  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  67150

 โทร: 056-761551        แฟกซ์: 056-761551 ต่อ  107

Email : chondaen761551 @hotmail.com 

Copyright 2014.chondan.go.th All rights reserved. Powered by .IPN Engineer co.,tld.