สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ กองช่าง ] 
      

       
    นายสุวัฒน์  ภิรมย์ไกรภักดิ์    
    ผู้อำนวยการกองช่าง    
         
     
-ว่าง-   นายรัชชานนท์  พูนวงษ์    นางสาวทักษญา   พิมพกรรณ์
นายช่างโยธา   ผู้ช่วยนายช่างโยธา     ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

         
 

                       

       

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 16-มค.-11at 23:26
 

         ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  ตั้งอยู่เลขที่  121  หมู่ที่  13  ตำบลชนแดน  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  67150

 โทร: 056-761551        แฟกซ์: 056-761551 ต่อ  107

Email : chondaen761551 @hotmail.com 

Copyright 2014.chondan.go.th All rights reserved. Powered by .IPN Engineer co.,tld.