สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ผลงานปีที่ผ่านมา ] 
      

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  งบประมาณ  พ.ศ.  2557
ณ  วันที่  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2557
การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการจากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2557

ลำดับที่

หมู่ที่

โครงการ

งบประมาณ(บาท)

1

2

โครงการก่อสร้างถน คสล.  ข้างวัดสว่างอรุณ  หมู่ 1 บ้านชนแดน  ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์   ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  43 เมตรหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า  452  ตร.ม.

260,000

2.

6

โครงการก่อสร้างศาลา 6 เหลี่ยม หมู่ที่ 6กว้าง 4 เมตร  ยาว 8 เมตร

100,000

3

2

โครงการต่อเติม อาคารเอนกประสงค์  หมู่ที่ 2

100,000

4.

5

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. สายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 กว้าง  5 เมตร  ยาว  34 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 170 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

100,000

5.

2

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. ไร่นายวิสูตร  ศรีสายนต์  หมู่ที่ 2 กว้าง  5 เมตร  ยาว  34 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 170 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

100,000

6.

7

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. ซอยข้างสหกรณ์  หมู่ที่ 7 กว้าง  4 เมตร  ยาว  134 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  536  ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

313,000

7.

4

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. ซอยบ้านนางนกแก้ว  หมู่ที่ 4 กว้าง  4 เมตร  ยาว  108 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 432  ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

250,000

8.

4

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. ซอยบ้านนายจรัญ  หมู่ที่ 4 กว้าง  4 เมตร  ยาว  108 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 432  ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

250,000

9.

 

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. สายเชื่อมต่อหมู่ที่ 14 หมู่ที่ 3  กว้าง  4 เมตร  ยาว 42 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 168  ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

100,000

การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการจากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2557

ลำดับที่

หมู่ที่

โครงการ

งบประมาณ(บาท)

10.

10

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. ซอยนารีเมา หมู่ที่ 10  หมู่ที่ 4 กว้าง  4 เมตร  ยาว 43 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 172  ตร.ม.

100,000

11.

8

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. ซอยบุญเจริญ  หมู่ที่ 8  กว้าง  4 เมตร  ยาว 43 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 172  ตร.ม.

100,000

12.

13

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. ซอยสำนักสงฆ์  หมู่ที่ 13 กว้าง  5 เมตร  ยาว 34 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 170  ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

100,000

13.

6

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. สายบ้านตาหมวก หมู่ที่ 6 กว้าง  4 เมตร  ยาว 43 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 172  ตร.ม.

100,000

14.

11

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. สายบ้านนายสวัสดิ์  หมู่ที่ 11 กว้าง  4 เมตร  ยาว 87 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 348 ตร.ม.

200,000

15.

11

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. สายบ้านโนน  หมู่ที่ 11 กว้าง  5 เมตร  ยาว 104 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  520  ตร.ม.

300,000

16.

9

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. สายบ้านผู้ช่วยเอื้อมเดือน หมู่ที่ 9

กว้าง 4 เมตร ยาว 76 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 304  ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

175,000

17.

9

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. สายหลัก หมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว100 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

240,000

การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการจากข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. 2556

ลำดับที่

หมู่ที่

โครงการ

งบประมาณ(บาท)

18.

8

โครงการก่อสร้าง ถนนน้ำล้น หมู่ที่ 8 กว้าง  3 เมตร  ยาว   15  เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ำ

100,000

19.

2

โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก ซอยคุ้ม 5 หมู่ที่ 2  กว้าง  4 เมตร  ยาว 500  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ

100,000

20.

5

โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก สายเชื่อมต่อหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5  กว้าง  4 เมตร  ยาว 450เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  270ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ

100,000

21.

10

โครงการก่อสร้าง หินคลุก  สายไร่ผู้ใหญ่  หมู่ที่ 10  กว้าง  4 เมตร  ยาว 440เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  264  ตร.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ

100,000

22.

8

โครงการก่อสร้าง หินคลุก  สายหลัก  หมู่ที่ 8  กว้าง  5 เมตร  ยาว 340เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  504  ตร.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ

100,000

23.

6

โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงเหล็ก รูปทรงถ้วยแชมเปญ  หมู่ที่ 6 มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า  15 ลบ.ม.

360,000

24.

6

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ  น้ำตกวังลาด หมู่ที่  6 กว้าง  2 เมตร  ยาว 10 เมตร สูง 1 เมตร

40,000

25.

10

โครงการขุดลอกสระ บ้านนายเหลียว หมูที่ 10สภาพเดิมกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.20 เมตร ขุดใหม่ กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร

100,000

26.

1

โครงการว่างท่อระบายน้ำ ข้างวัดสว่างอรุณ หมู่ที่ 1

140,000

27.

3

โครงการว่างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ  หมู่ที่ 3  วางท่อระบายน้ำขนาด 0 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด0.80 เมตร จำนวน 18 บ่อ

258,000

การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการจากข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. 2557

ลำดับที่

หมู่ที่

โครงการ

งบประมาณ(บาท)

28.

7

โครงการว่างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.  หมู่ที่ 7  ท่อขนาด O 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด   O 0.80 เมตร จำนวน 15  บ่อ

222,000

29.

2

โครงการก่อสร่างดาดคอนกรีตเสริมไหล่ทางกันน้ำกัดเซาะ คุ้มที่ 4 หมู่ที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร หนา 0.70 เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  160 เมตร

55,000

30.

9

โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมไหล่ทางกันน้ำกัดเซาะ หมู่ที่ 9 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ  คสล.ไม่น้อยกว่า  180 เมตร

85,000

31.

13

โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงเหล็ก หมู่ที่ 13 รูปทรงถ้วยแชมเปญ มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ลบ.

499,000

32.

2

โครงการก่อสร้างราวกันตกริมคลองบุษบง หมู่ที่ 2 ยาว 100 เมตร

100,000

33.

8

โครงการขุดลอกคลองหินลาด หมู่ที่  8  สภาพเดิมกว้าง 1 เมตร ยาว 500 เมตร

ลึกเฉลี่ย  0.50  เมตร  ขุดใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร

100,000

34.

8

โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมหัวโยก  หมู่ที่ 8

100,000

35.

14

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14  กว้าง 4 เมตร ยาว 1,670 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ

100,000

36.

   4

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,670 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ

100,000

37.

12

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 กว้าง 4 เมตรยาว1,670 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  1,000 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ

100,000

38.

2

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 860  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ

86,000

39.

9

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,670 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  1,000  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ

100,000

40.

11

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,670 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  1,000  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ

100,000

การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการจากข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. 2557

ลำดับที่

หมู่ที่

โครงการ

งบประมาณ(บาท)

41.

8

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,670 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  1,000  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ

100,000

42.

10

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,670 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  1,000  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ

100,000

43.

10

โครงการปรับปรุงขยายถนน หมู่ที่ 10  สภาพเดิมกว้าง 3   เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.20 เมตร ขยายใหม่ กว้าง 4 เมตร  ยาว 400 เมตร หนา 0.4 เมตร

100,000

44.

7

โครงการปรับปรุงขยายถนนดิน  ซอยบ้านนายวงษ์ หมู่ที่ 7  ถนนเดิมกว้าง 2 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.20 เมตร ขยายใหม่กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.50 เมตร

64,000

การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  2557

ลำดับที่

หมู่ที่

โครงการ

งบประมาณ(บาท)

1.

1

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ข้างวัดสว่างอรุณ  หมู่ที่ 1 บ้านชนแดน ต.ชนแดน

 อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์   กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยว่า 300 ตรม. ไม่มีไหล่ทาง

124,500

2

1

โครงการขุดลอกคลองกลาง หมู่ที่ 1 บ้านชนแดน ต.ชนแดน อ.ชนแดน

 จ.เพชรบูรณ์    สภาพเดิมกว้าง  6 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ยาว 950 เมตร ขุดใหม่กว้าง 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 3เมตร ยาว 950 เมตร พร้อมทำถนนข้ามคลอง 4 เมตร ยาว 950 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

564,554

3

2

โครงการขยายท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้าน   หมู่ที่ 2 บ้านชนแดนเหนือ ต.ชนแดน อ.ชนแดน ขนาดท่อ O  3 นิ้ว  ยาว 730 เมตร

100,000

2557การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ
 

ลำดับที่

หมู่ที่

โครงการ

งบประมาณ(บาท)

4.

3

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายนายาง หมู่ที่ 3 บ้านชนแดน ต.ชนแดน

 อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์   กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยว่า 200 ตรม. พร้อมดาดคอนกรีตไหล่ทาง

223,000

5.

4

โครงการซ่อมแซมถนนดินลุกรังภายในหมู่บ้าน  สายหน้าโรงเรียน  หมู่ที่ 4 บ้านชนแดน ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์    กว้าง  6 เมตร ยาว  730 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.20 เมตร  หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 876  ลบ.ม. พร้อมวางท่อ 0.30 เมตร จำนวน 4  จุด

100,000

6.

6

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านผู้ใหญ่บ้าง กว้าง 6 เมตร  ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 292 ตรม. ไม่มีไหล่ทาง

138,000

7.

6

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตาหมวก  กว้าง 4 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 292 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง

162,000

8.

7

โครงการขุดลอกคลองบุษบง  สภาพเดิม กว้าง 15 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ยาว  85 เมตร ขุดใหม่กว้าง 30 เมตร  ลึกเฉลี่ย 6 เมตร  ยาว 85 เมตร

261,472

9.

7

โครงการซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองบุษบง  โดยทำการถมดินทำคันกว้าง  2  เมตร  ยาว  200 เมตร  

36,000

10.

8

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลัก  กว้าง  5 เมตร ยาว  340 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า   250  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ

100,000

11

10

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  ขนาด O 6 นิ้ว  พร้อมหัวโยก

100,000

12.

10

โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงดันต่ำ  บริเวณ  วัดเขาคณาผาแดง ปักเสา  คอร.   ขนาด  8 เมตร  จำนวน 9 ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสาครบชุด

107,230

13.

10

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเพลิน  กว้าง 4 เมตร ยาว  41 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า  164  ตร.ม. มีไหล่ทาง 

93,000

14.

11

โครงการซ่อมแซมเขตระบบประปาหมู่บ้าน 

87,000

15.

11

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านนายออ กว้าง 4 เมตร ยาว  330 เมตร หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  198  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ

63,000

16.

12

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น  คลองห้วยหลัว กว้าง  1 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.10 เมตร

100,000

 

การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  2557

ลำดับที่

หมู่ที่

โครงการ

งบประมาณ(บาท)

17.

13

โครงการปรับปรุงขยายถนนดิน  บ้านนายไพล่  สภาพเดิมกว้าง  4 เมตร  ยาว 320 เมตร  สภาพใหม่กว้าง  8 เมตร ยาว  320  เมตร  หนา 0.30 เมตร

100,000

18.

13

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านนายบุญมา   กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  162  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ

50,000

   การดำเนินงานสังคม
 -ซื้อชุดกีฬาโครงการแข่งขันกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จามจรี + ชงโค)   15,000 
 -ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา  14  หมู่บ้าน        98,9 00
 -โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล (ปีใหม่,สงกรานต์)    101,650
 -โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ชนแดน          110,800
    การดำเนินงานด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
 - โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์210,000
 - ก่อสร้างตกแต่งธงทิวรูปพระบรมฉายาลักษณ์  และตราสัญลักษณ์    150,000
 - รับเด็ก,นักเรียนทำงานในช่วงปิด ภาคเรียน42,100 
 - โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเซปัค ตระกร้อ30,000
    การดำเนินงานด้านการศึกษา
 -โครงการวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน          14,122
  การดำเนินงานด้านสาธารณสุข
 - วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและยาคุม กำเนิด                 122,410
   การดำเนินงานด้านการเกษตร
 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบล ชนแดน   100,000
 - โครงการเศรษฐกิจพอเพียง100,000

 

    ทำรายการเมื่อ: 27-มีค.-09at 14:16
 

         ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  ตั้งอยู่เลขที่  121  หมู่ที่  13  ตำบลชนแดน  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  67150

 โทร: 056-761551        แฟกซ์: 056-761551 ต่อ  107

Email : chondaen761551 @hotmail.com 

Copyright 2014.chondan.go.th All rights reserved. Powered by .IPN Engineer co.,tld.