สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ การติดตามและประเมินผล ] 
      

 ทั้งนี้สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน หมู่ที่ 13 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน           จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-761551

ติดตามรอบ_เมษายน2561.pdf 

ติดตาม2561.pdf

    ทำรายการเมื่อ: 20-ตค.-07at 11:31
 

         ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  ตั้งอยู่เลขที่  121  หมู่ที่  13  ตำบลชนแดน  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  67150

 โทร: 056-761551        แฟกซ์: 056-761551 ต่อ  107

Email : chondaen761551 @hotmail.com 

Copyright 2014.chondan.go.th All rights reserved. Powered by .IPN Engineer co.,tld.