สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน ] 
      

    สภาพทั่วไป
     ที่ตั้ง
         องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  ตั้งอยู่เลขที่  121  หมู่ที่  13  ตำบลชนแดน  อำเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ์  ห่างจากตัวอำเภอชนแดน  ระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  50  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งสิ้น  132  ตารางกิโลเมตร
มีอาณาเขตติต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้  คือ 
       ทิศ เหนือ ติดต่อ กับ ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
       ทิศใต้  ติดต่อกับ        ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
       ทิศตะวัน ออกติดต่อ กับ ตำบลนาเฉลียง     อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์
       ทิศตะวัน ตกติดต่อ กับ ตำบลท่าข้าม     อำเภอชนแดน    จังหวัดเพชรบูรณ์
     ลักษณะพื้นที่
        พื้นที่ตำบลชนแดนมีลักษณะเป็นพื้นที่เนินเขาสลับที่ราบลูกระนาด   พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  จำนวนเนื้อที่  9,983  ไร่  และกลายเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมประมาณ  65  เปอร์เซ็นต์ 
     พื้นที่การปกครอง
        จำนวนหมู่บ้าน ทั้งสิ้น  14  หมู่บ้าน  แยกเป็น
1.  จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  เต็มหมู่บ้าน  จำนวน  13  หมู่บ้านได้แก่  หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
2.  จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  บางส่วน  จำนวน  1  หมู่บ้านได้แก่  หมู่ที่ 4
ตารางแสดงรายชื่อหมู่บ้าน  ผู้ปกครองหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

1

บ้านชนแดน

นายเกศรินทร์     ทองสุข

2

บ้านชนแดนเหนือ

นายสังวาลย์        ยาสี

3

บ้านชนแดนใต้

นายสมชาติ         รอดสงค์

4

บ้านชนแดน

นางสาวเกตุมณี   อินทร์น้อย

5

บ้านหนองแดง

นายสยาม  พันพฤกษ

6

บ้านวังลาด

นางสุภาพ           ดีหมี

7

บ้านโคกเจริญ

นายจำปา            ชีวิลัย

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

8

บ้านโป่งตาเบ้า

นายสมชาย            พ่วงพี

9

บ้านซับกระบาก

นายเพชร                รักษ์ศิริ

10

บ้านคลองห้วยนา

นายเพลิน               พันธ์พูล

11

บ้านคลองห้วยนาเหนือ

นางวิลาศลักษณ์    สุนทรวิภาค

12

บ้านเนินตาเสา

นายเมืองมน           พีรี

13

บ้านโคกเจริญเหนือ

นายเฉลิม                อ้องาม

14

บ้านโคกไทรงาม

นายอุไร                  ประทุมมาศ

     ท้องถิ่นอื่นในตำบลชนแดน
        มีเทศบาลตำบล  จำนวน  1  แห่ง  ชื่อ  เทศบาลตำบลชนแดน
 ประชากร
 มีประชากรทั้งสิ้น     11,004    คน  แยกเป็น   ชาย  5,552 คน   หญิง  5,452  คน

หมู่ที่/ชื่อบ้าน

ครัวเรือนทั้งหมด (ครัวเรือน)

ประชากร

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

หมู่ที่ 0

3

953

1,036

1,989

หมู่ที่ 1 บ้านชนแดน

231

298

231

529

หมู่ที่ 2 บ้านชนแดนเหนือ

182

205

233

438

หมู่ที่ 3 บ้านชนแดนใต้

332

403

378

781

หมู่ที่ 4 บ้านชนแดน

698

449

419

868

หมู่ที่ 5 บ้านหนองแดง

243

327

282

609

หมู่ที่ 6 บ้านวังลาด

153

207

203

410

หมู่ที่ 7 บ้านโคกเจริญ

547

416

464

880

หมู่ที่ 8 บ้านโป่งตาเบ้า

332

499

473

972

หมู่ที่ 9 บ้านซับกระบาก

190

255

241

496

หมู่ที่ 10 บ้านคลองห้วยนา

315

381

363

744

หมู่ที่ 11 บ้านคลองห้วยนาเหนือ

182

316

286

602

หมู่ที่ 12 บ้านเนินตาเสา

404

514

543

1,057

หมู่ที่ 13 บ้านโคกเจริญเหนือ

176

210

178

388

หมู่ที่ 14 บ้านโคกไทรงาม

122

181

141

322

รวมทั้งหมด

4,110

5,614

5,471

11,085

       หมายเหตุ  ที่มา  สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบประชากร
           จากทะเบียนบ้าน  ณ. เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561
   
สภาพทางเศรษฐกิจ
 1.ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
เลี้ยงสัตว์  และรับจ้างทั่วไป
 2.หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
   ธนาคาร2  แห่ง ปั๊มน้ำ มัน11  แห่ง
   โรงสี3  แห่ง โกดัง5  แห่ง
   บริษัท1  แห่ง
    สภาพทางสังคม
 1.การศึกษา
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน  3  แห่ง  โรงเรียนประถมศึกษา    5       แห่ง
    โรงเรียนมัธยมศึกษา    1      แห่ง โรงเรียนอาชีวศึกษา  1แห่ง
    ห้องสมุดประชาชน  1      แห่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบ 1    แห่ง
 2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
    -  วัด/สำนักสงฆ์      6  แห่ง
    -  ศาลเจ้า  2     แห่ง
    -  โบสถ์  1    แห่ง     
 3.  การสาธารณสุข
    โรงพยาบาลของรัฐ  1   แห่ง ขนาดเตียง  60  เตียง
    คลินิก                                               2  แห่ง
    ร้านขายยาแผนปัจจุบัน -   แห่ง
    สภาพภูมิประเทศ
        สภาพภูมิประเทศของตำบลชนแดนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้น ที่ราบเชิงเขาเฉลี่ยร้อยละ  38.8,พื้นที่ภูเขาเฉลี่ยร้อยละ 35.6 และพื้นที่ดอนเฉลี่ยร้อยละ 25.6
     การคมนาคมในตำบลชนแดน
        เส้นทางคมนาคมทางบกที่สำคัญของตำบลชนแดนมีเส้นทางที่สำคั ญดังนี้  ถนนชมฐีระเวช เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างอำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร ถึงจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นทางยาวประมาณ  50  กิโลเมตร  โดยผ่านหมู่ 3,4,7,12 และหมู่ 14 มีรถเมล์วิ่งผ่าน 3 สาย  คือ  สายเพชรบูรณ์ – นครสวรรค์ , ตะพานหิน –
ชุมแพและหล่มสัก -  ตะพานหิน  และถนนสายชนแดน  -  หนองไผ่  เป็นระยะทาง  40  กิโลเมตร  ผ่านหมู่ที่ 2,7,9,10 และหมู่  11       มีรถโดยสารประจำทาง และรถปรับอากาศสาย  วังโป่ง -  กรุงเทพ  วิ่งผ่าน
    
การสาธารณูปโภค
        การประ ปาตำบลชนแดนมีทั้งที่อยู่ในส่วนของประปาภูมิภาค และประปาหมู่บ้าน
ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา

หมู่ที่

จำนวนครัวเรือน

1  บ้านชนแดน

2  บ้านชนแดนเหนือ

3  บ้านชนแดนใต้

4  บ้านชนแดน

5  บ้านหนองแดง

6  บ้านวังลาด

7  บ้านโคกเจริญ

8  บ้านโป่งตาเบ้า

9  บ้านซับกระบาก

      10  บ้านคลองห้วยนา

      11  บ้านคลองห้วยนาเหนือ

        12 บ้านเนินตาเสา

    13   บ้านโคกเจริญเหนือ
    14   บ้านโคกไทรงาม

101

111

135

123

123

89

96

195

83

138

64

155

81

77

              หมายเหตุ   ที่มา  จากข้อมูล  จปฐ. ปี 2556 
     การไฟฟ้า 
        การไฟฟ้าตำบลชนแดน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ประมาณ  1,552 ครัวเรือน ดังตาราง
        หมาย เหตุที่มา  จากข้อมูล  กชช.2ค  ปี 2556  
     การสื่อสาร
        องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะเ พื่อให้บริการประชาชนตามหมู่บ้าน  จำนวน  20  เลขหมาย
       จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่  1 ชุมสาย 
       จำนวนสถานีวิทยุกระ จายเสียง  2  สถานี
     การเกษตรกรรม
        ลักษณะการเกษตรกรรมโดยทั่วไป
        ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีพื้นที่การเกษตรประมาณ  33,363 ไร่  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  ได้แก่   ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   ข้าว   ถั่วเขียวผิวมัน  ถั่วเหลือง   ข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์   และพืชผักต่าง  ๆ   สำหรับพืชไร่ที่ปลูกมากที่สุด  คือ   ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   รองลงมาได้แก่   ถั่วเขียวผิวมัน   ข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์   และงา    ตามลำดับ     
 นอกจากนี้   ยังมีไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ  คือ  มะขามหวาน   ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนถือว่าเป็นแหล่งปลูกมะขามหวาน ที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์
     วัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญ
1.  ประเพณีวันปีใหม่   เดือน มกราคม  กิจกรรมโดยสังเขป ทำบุญตักบาตร
2.  งานประเพณีบุญกรรมฟ้า เดือน มีนาคม  กิจกรรมโดยสังเขป   บูชาผีฟ้า  เผาข้าวหลาม
3.  ประเพณีสงกรานต์ เดือน เมษายน กิจกรรมโดยสังเขป  การละเล่นพื้นบ้าน, รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่, ทำบุญตักบาตร
4.  ประเพณีแห่เทียนพรรษา  เดือน กรกฎาคม กิจกรรมโดยสังเขป   การทำบุญตักบาตร, นำเทียนไปถวายพระ,  จัดการประกวดขบวนแห่
5.  เทศกาลชิมมะขามหวานพันธุ์ตาแปะ   เดือน  มกราคม   กิจกรรมโดยสังเขป   ประกวดมะขามหวานพันธุ์  ตาแปะ,  แสดงผลิตภัณฑ์มะขามหวาน
     สมรรถนะดิน
       โดยทั่วไปในตำบลชนแดนเป็นดินร่วนปนเหนียว  ซึ่งเหมาะสมสำหรับทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  และการปลูกข้าว  แต่จะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งและฝนทิ้งช่วง  และเหมาะสมปานกลางแก่การปลูกไม้ผล  และไม้ยืนต้น  ชนิดต่าง ๆ คุณภาพของดินจัดอยู่ในระดับปานกลาง  เนื่องจากดินค่อนข้างเป็นดินทราย  การอุ้มน้ำไม่ค่อยดี  มีความสมบูรณ์ต่ำ  เกษตรกรทำนาปีละ 1 ครั้ง  พืชที่ปลูกส่วนใหญ่  คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ถั่วเขียว  และมะขามหวาน
     การใช้ที่ดิน
        การจำแนกพื้นที่ตามการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
       
พื้นที่ทั้งหมดของตำบลชนแดน  69,215 ไร่
 -  พื้นที่ทำการเกษตร  33,363 ไร่
 -  พื้นที่อยู่อาศัย (ชุมชน)    5,919 ไร่
 -  พื้นที่สาธารณประโยชน์      294 ไร่
 -  พื้นที่ป่าสงวน   29,509 ไร่
 -  แหล่งน้ำ        130  ไร่

     แหล่งน้ำ
       ตำบลชนแดนมีแหล่งน้ำธรรมชาติ  คือ  คลองบุษบง  คลองกลาง  คลองหินเหล็กไฟ  คลองห้วยนา  และคลองห้วยหลัว  โดยคลองบุษบงไหลผ่านพื้นที่  หมู่ 1 , 2 , 3  และ  หมู่ 14  คลองกลาง  ไหลผ่านพื้นที่หมู่ 1, 9  คลองหินเหล็กไฟไหลผ่านพื้นที่ หมู่ 4 และ 7 คลองห้วยนาไหลผ่านพื้นที่  หมู่ 1,10 ,11  และ 14 คลองห้วยหลัวไหลผ่านในพื้นที่หมู่ที่ 1,3,12  อีกทั้งยังมีน้ำตกวังวนแสนสุข  ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 6  บ้านวังลาด ซึ่งมีสภาพน้ำแห้งต้องทำการบูรณะปรับปรุงใหม่

 แหล่งท่องเที่ยวทีสำคัญ

    - น้ำตกวังวนแสนสุข  อยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  หมูที่  6  ตำบลชนแดน   

แหล่งน้ำที่สร้าง ขึ้น
1.  สระเก็บน้ำในไร่นา จำนวน 5   แห่ง  2.  บ่อน้ำตื้น จำนวน       311  บ่อ 
3.  บ่อน้ำบาดาล  จำนวน 67  บ่อ  4.  อ่างเก็บน้ำ จำนวน              1 แห่ง
     ปริมาณน้ำฝน
        จากสถิติปริมาณน้ำฝนในอำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  ปริมาณน้ำฝนในรอบปีที่ผ่านมาเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง  ในช่วงเดือนพฤษภาคม  ถึง  เดือนกันยายน  ปี 2551  จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ประกาศให้อำเภอชนแดนเป็นสถานที่เกิดภัยแล้ง
     ข้อมูลชีวภาพ
        พันธุ์พืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีการปลูก
 -  ข้าว  เกษตรกรใช้ข้าวพันธุ์ดีทางราชการส่งเสริมพันธุ์นิยมปลูก คือ ข้าวขาวมะลิ  คือ ข้าวขาวมะลิ 105  มีผู้ประกอบอาชีพทำนา  จำนวน  1,106  ครัวเรือน
 -  มะขามหวาน  พันธุ์ที่นิยมปลูก  คือ  พันธุ์สีทอง, ประกายทอง, ศรีชมพู  มีผู้ประกอบอาชีพปลูกมะขามหวาน  จำนวน  107  ครัวเรือน
 -  ถั่วเขียว  พันธุ์ที่นิยมปลูก  คือ พันธุ์กำแพงแสน 2  และชัยนาท 72 มีผู้ปลูกถั่วเขียว จำนวน 765ครัวเรือน
 -  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พันธุ์ที่นิยมปลูก คือ พันธุ์ลูกผสมเดี่ยว  มีผู้ปลูก   จำนวน 712  ครัวเรือน
     พันธุ์สัตว์พื้นเมือง
 สัตว์บก  เกษตรกรมีการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ  ภายในตำบล  และมีการเลี้ยงสุกรในลักษณะของฟาร์มขนาดกลาง  และขนาดเล็ก
 สัตว์ปีก  เกษตรกรส่วนใหญ่จะเลี้ยง เป็ด  ไก่  พื้นเมืองไว้เพื่อบริโภค และเพื่อจำหน่าย
 สัตว์น้ำ  เกษตรกรที่มีสระเก็บน้ำ  ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในไร่นา โดยปล่อยให้ปลาธรรมชาติเข้าอาศัยแล้วจับบริโภคหลังเสร็จสิ้นฤดู กาลเก็บเกี่ยวผลผลิต
     พืชเศรษฐกิจ
-  พื้นที่ปลูกข้าวนาปี 5,006  ไร่  อยู่ในพื้นที่ หมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
-  พื้นที่ปลูกถั่วเขียว  15,543 ไร่ อยู่ในพื้นที่ หมู่ 1 -14
-  พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  16,011 ไร่ อยู่ในพื้นที่  หมู่ 1 – 14
-  พื้นที่ปลูกไม้ผล – ไม้ยืนต้น 1,874 ไร่  อยู่ในพื้นที่ 1 -14
    ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
         โครงสร้างและการแบ่งส่วนบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลช นแดน  ดังนี้
          ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย


ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

นายประมวน   ดวงตา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน

2

นายโสภี  อินปลัด

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน

3

นางสาวมานิตตา  ดวงตา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน         ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ส. อบต.                              

ตำแหน่ง

1

นายอำพล   ดวงบุบผา

หมู่ที่  9

ประธาน ส.อบต.ชนแดน

2

นายนาวิน  มนตรี

หมู่ที่  7

รองประธาน ส.อบต.ชนแดน

3

นายวันชัย   ศักดิ์นุกูล

หมู่ที่  1

เลขานุการ ส.อบต.ชนแดน

4

นายแกะ  เข็มทิศ

หมู่ที่  1

 

5

นายอำนาจ  บุญคำ

หมู่ที่  2

 

6

นายบุญชอบ   เหลี่ยมศร

หมู่ที่  2

 

7

นายมิตร  สรวลขจีวงค์

หมู่ที่  3

 

8

นางประทวน  คำแพง

หมู่ที่  3

 

9

นายรัตไกร  ยงพรม

หมู่ที่  4

 

10

นายสุนทร  นุชเทียน

หมู่ที่  4

 

11

นายประนอม  ยาสี

หมู่ที่  5

 

12

นายสยาม  พันพฤกษ

หมู่ที่  5

 (ลาออกเมื่อวันที่  16  ตุลาคม  2561)

13

นายสินธุชัย  เสมสายันห์

หมู่ที่  6

 

14

นายนัธทวัฒน์  ปีจันทร์

หมู่ที่  6

 

15

นายวิจักษ์  มึนมโท้

หมู่ที่  7

 

16

นายสนั่น  บุญปิติ

หมู่ที่  8

 

17

นางธวัลรัตน์  เพ็งพึ่ง

หมู่ที่  8

 

18

นายสง่า  ไกรกาศ

หมู่ที่  9

 

19

นายสมพร  ลี้สกุล

หมู่ที่  10

 

20

นายสมชาย  ก้อนดี

หมู่ที่  10

 

21

นายวัฒนา  สุขสีทา

หมู่ที่  11

 

22

นายนพพร  สวนดอน

หมู่ที่  11

 

23

นายณรงค์  สท้านวัตร

หมู่ที่  12

 

24

นางสาวภัทรวดี จันทร์บุญมี

หมู่ที่  12

 

25

นายพัน  ธาดาอักษรณรงค์

หมู่ที่  13

 

26

นายสุนันท์  มณฑาทอง

หมู่ที่  13

 

27

นายศิริธัญ  บุญธรรม

หมู่ที่  14

 

28

นางวงเดือน  ยังกับ

หมู่ที่  14

 

       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในการดำเนินงานมีข้าราชการแล ะลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอันชอบด้วยกฎหมาย
     โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงาน

          องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที ่จะดำเนินการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ต รงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินก ารตามภารกิจนั้นอาจกำหนด เป็นภารกิจอยู่ในงานหรือกำหนดเป็นฝ่า ยและในระยะต่อไปเมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบ ริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่าภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะ พิจารณาตั้งเป็นกอง ต่อไป   ดังนี้

        1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส ่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของ กอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกั บและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ   ในองค์การ บริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การ บริหารส่วนตำบลงานอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย มีการแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 8 งาน ดังนี้

1.1 งานบริหารทั่วไป

1.2 งานนโยบายและแผน

1.3 งานกฎหมายและคดี

1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.5 งานสวัสดิการ พัฒนาชุมชน ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

1.6 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.7 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

1.8 งานส่งเสริมการเกษตร

         2. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย   งานทำงบทดลองประจำเดือนประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์กา รบริหารส่วนตำบลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน ดังนี้

2.1 งานการเงินและบัญชี

2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

       3. กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  การจัดการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอ บคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ การก่อสร้างงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติง าน งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมและเครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน เครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะงานเกี่ยวกับ แผนงาน ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน ดังนี้

3.1 งานก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร

3.2 งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง

        อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน

หน่วยงาน

จำนวนพนักงานส่วนตำบล

จำนวนลูกจ้างประจำ

จำนวนพนักงานจ้าง

ตามภารกิจ

ทั่วไป

รวม

ปลัด อบต.ชนแดน

1

 -

 -

 -

1

สำนักปลัด

8

 -

6

11

18

ส่วนการคลัง

4

1

 2

1

7

ส่วนโยธา

2

 -

2

-

3

รวม

15

1

10

12

35

 
    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:41
 

         ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  ตั้งอยู่เลขที่  121  หมู่ที่  13  ตำบลชนแดน  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  67150

 โทร: 056-761551        แฟกซ์: 056-761551 ต่อ  107

Email : chondaen761551 @hotmail.com 

Copyright 2014.chondan.go.th All rights reserved. Powered by .IPN Engineer co.,tld.